Oddział przedszkolny

Kronika oddziału przedszkolnego

Nasz oddział przedszkolny działa przy Szkole Podstawowej w Dzierążni. Jesteśmy nowoczesną placówką z bogatymi tradycjami, otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Oddział przedszkolny skupia dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie. Posiadamy przestronną i kolorową salę dydaktyczną, bogato wyposażoną w zabawki  i pomoce dydaktyczne, co stwarza optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci. Do dyspozycji dzieci z oddziału przedszkolnego mamy także oddzielną salę zabaw, w której dzieci wspaniale się bawią. W słoneczne dni korzystamy z atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw.

Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia oddziału przedszkolnego i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie.

WIZJA  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę i radosną zabawę.
 • Otacza je troską i miłością, ułatwiając adaptację szkolną.
 • Jest miejscem bezpiecznego poznawania świata.
 • Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój.

MISJA  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse na indywidualny rozwój.
 • Budujemy u dzieci system wartości, wskazując co jest dobre a co złe.
 • Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
 • Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.
 • Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.
 • Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.
 • Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
 • Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.
 • Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.
 • Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
 • Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.
 • Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.
 • Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.
 • Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz oddziału przedszkolnego.
 • Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.
 • Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.
 • Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.
 • Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.
 • Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.
 • Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole.

MOCNE STRONY NASZEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Bezpieczeństwo

Wdrażanie nawyku dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym i poza nim, w domu, otoczeniu przyrodniczym oraz w ruchu ulicznym. Nauczyciel podczas zajęć dąży do tego, aby dziecko było w stanie samo dostrzec niebezpieczeństwo i zarazem potrafiło samodzielnie planować swoje działania w bezpieczny sposób.

Dobre wychowanie

Przygotowanie do zgodnego i samodzielnego funkcjonowania w grupie społecznej. Poznanie norm społecznych, zasad savoir – vivre, umiejętności ich zastosowania w życiu codziennym.

Nabywanie nowych umiejętności

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności u dzieci potrzebnych do podjęcia dalszej nauki w szkole. Przedszkolak poznaje litery, cyfry, pojęcia matematyczne, zaczyna pisać i czytać, doskonali sprawność ręki, rozwija swoją mowę poprzez ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

Wspieranie rozwoju procesów myślowych pozwala dzieciom w pełni poznawać i rozumieć siebie oraz otaczający świat. Zachęcamy dzieci do podejmowania działań badawczych, poszukiwania rozwiązań, doskonalenia spostrzegawczości, koncentracji uwagi poprzez: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zagadki, gry, układanki.

Rozwój fizyczny

Regularne zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej odbywające się w sali zabaw, sali gimnastycznej  lub w terenie, dostosowane do wieku dziecka.

Promocja zdrowia

Wdrażanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, dbania o higienę i profilaktykę. Zapoznajemy dzieci z piramidą żywienia, zdrowym i zróżnicowanym żywieniem. Organizujemy dzień zdrowej kanapki, dni owoców i warzyw, samodzielne przygotowywanie posiłków, zachęcamy do ograniczania słodyczy i picia większej ilości wody.

Promocja ekologii

Wdrażanie do dbałości  o środowisko naturalne: oszczędzanie wody, segregacja śmieci, dbanie o zwierzęta i rośliny, uświadamianie o konsekwencjach zaśmiecania naszej planety, prowadzenie kącika przyrodniczego. Udział w akcjach – m.in. Sprzątanie świata, Dokarmianie ptaków zimą.

Mały człowiek, wielki talent

Rozwijanie indywidualnych talentów dzieci poprzez  zajęcia plastyczne, muzyczne. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych, świata muzyki , gatunków muzycznych, sławnych kompozytorów, poznawanie świata teatru, zawodu aktora. Nauka odpowiedniego zachowania  się podczas oglądania przedstawień teatralnych, koncertów.

Prezentowanie swoich umiejętności podczas szkolnych uroczystości, udział w różnych konkursach.

Promocja aktywnego czytelnictwa

Realizacja programu czytelniczego, który ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u dzieci poprzez spotkanie z bajką i baśnią oraz kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez: codzienne głośne czytanie literatury, angażowanie rodziców do czytania bajek w oddziale przedszkolnym, umożliwienie dzieciom korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej, prowadzenie kącika czytelniczego w sali, organizowanie twórczych zabaw z utworem w powiązaniu ze swobodną ekspresją plastyczną, ruchową, muzyczną, teatralną.

Życie społeczne

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych u dzieci, empatii, wrażliwości, samodzielności, kreatywności, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby oraz akceptacji różnic pomiędzy ludźmi, co warunkuje dobre przygotowanie do życia w grupie społecznej.

Odkrywca

Poznawanie świata przyrody, zjawisk atmosferycznych, doświadczeń świata fizyki, przeprowadzanie eksperymentów, prowadzenie kącików przyrody.

Mały Patriota

Poznawanie kultury, tradycji, obyczajów, historii naszego kraju. Poszerzamy wyobraźnię dzieci oraz utożsamiamy je z kulturą Polski i tradycjami naszego regionu.

Kadra

Wykwalifikowane grono pedagogiczne wspomaga dzieci w zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności poprzez własną twórczą aktywność, w atmosferze życzliwości, szacunku i bezpieczeństwa.  Dbamy o to, aby każde dziecko czuło się ważne i docenione. Wspomagamy dzieci w budowaniu wewnętrznego poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje umiejętności, tak aby potrafiły stawiać czoła wyzwaniom życia codziennego. Nauczyciele kładą nacisk na dużą samodzielność dziecka w podejmowaniu działań, równocześnie wspierają radami i wskazówkami.

OFERTA ZAJĘĆ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM /BEZPŁATNE/:

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane codziennie przez wychowawcę oddziału przedszkolnego
 • Religia – dwa razy w tygodniu po 30 minut
 • Język angielski – dwa razy w tygodniu po 30 minut

NA ŻYCZENIE RODZICÓW ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • Zajęcia taneczne – raz w tygodniu
 • Zajęcia rozwijające – raz w tygodniu

Dokumenty do pobrania:

Koncepcja oddziału przedszkolnego

Program Oddziału Przedszkolnego 2021_2022

Skip to content